Tin tức

Làm gì nếu màn hình Hmi Kinseal không thể giao tiếp với PLC?

Làm gì nếu màn hình Hmi Kinseal không thể giao tiếp với PLC?

Màn hình HMI Kinseal

1. Trước tiên ahãy xác nhận xem giao thức truyền thông màn hình HMI Kinseal có hỗ trợ giao tiếp PLC hay không?

2. Mở lại phần mềm KinSealStudio để kiểm tra giao thức liên lạc trong COM1 trong cài đặt kết nối tham số hệ thống và hộp thoại giao thức sẽ bật lên, chọn giao thức nhà sản xuất PLC chính xác và đặt thời lượng đọc và ghi tối đa chính xác và thời gian giữa khung.

Làm gì nếu màn hình Hmi Kinseal không thể giao tiếp với PLC?

3. Mở COM1 lần nữa để kiểm tra các tham số truyền thông, ví dụ: liệu tốc độ truyền, chế độ kiểm tra, bit dữ liệu, bit dừng, chế độ liên lạc, số trạm, v.v. có được đặt chính xác không. Cuối cùng, kiểm tra xem có vấn đề với đường dây liên lạc.

Hmi Kinseal không giao tiếp với PLC

Làm gì nếu màn hình Hmi Kinseal không thể giao tiếp với PLC?
Làm gì nếu màn hình Hmi Kinseal không thể giao tiếp với PLC?

Related posts

Leave a Comment